Algemene voorwaarden

Bij inschrijving en betaling ga je akkoord met de Algemene voorwaarden van BUDDIGER SPORTS.

Algemene Voorwaarden BUDDIGER SPORTS

Artikel 1: Aanmelding

1.1 Aanmelden bij BUDDIGER SPORTS vindt plaats door het inschrijvingsformulier op de website in te vullen en te verzenden. Het inschrijfformulier vindt u op(www.buddigersports.nl/inschrijven).

1.2 Het lidmaatschap start op het moment dat BUDDIGER SPORTS de aanmelding heeft verwerkt en er betaald is voor de rittenkaart, het abonnement of een TRY-traject. BUDDIGER SPORTS stuurt je een bericht wanneer je bent ingeschreven. Je bent lid zolang als het abonnement loopt of de rittenkaart of het TRY-traject geldig is.

Artikel 2: Indeling en gebruik

2.1 Het is BUDDIGER SPORTS toegestaan te allen tijde trainingstijden, locaties, tijdsduur e.d. te wijzigen.

2.2 Bij ernstige weersomstandigheden of andere omstandigheden kan een training of event worden geannuleerd. Je wordt hiervan op de hoogte gesteld door BUDDIGER SPORTS via een e-mail.

2.3 BUDDIGER SPORTS zal zorg dragen dat de deelnemer zo goed mogelijk begeleid wordt tijdens de activiteit.

2.4 BUDDIGER SPORTS bepaalt de inhoud van de training en het aantal deelnemers dat deelneemt aan de training.

2.5 De deelnemer verbindt zich met het aanvaarden van de algemene voorwaarden aan een inspanningsverplichting. De trainer staat niet in voor het succes en welslagen van de dienstverlening, noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

Artikel 3: Lidmaatschap, termijn en betaling

3.1 Een lidmaatschap bij BUDDIGER SPORTS kan op elk gewenst moment ingaan.

3.2 Pas na betaling kan een lid deelnemen aan de activiteiten.

3.3 Betaling dient te geschieden per bankoverschrijving.

3.4. Indien niet betaald is heeft BUDDIGER SPORTS het recht om personen te weren van activiteiten.

3.5 Bij het in gebreken blijven van de betalingsverplichting wordt na twee weken een vorderingsbrief gestuurd per e-mail of post en een extra bedrag van €5 administratiekosten in rekening gebracht. De deelnemer heeft na datum van verzending 5 dagen om aan de betalingsverplichting te voldoen door het verschuldigde bedrag over te maken naar (IBAN) NL96 RABO 0121 6418 56 t.n.v. BUDDIGER SPORTS. Gebeurt dat niet, dan kan de vordering uit handen worden gegeven. Alle kosten die hiervoor worden gemaakt zijn voor rekening van de deelnemer. BUDDIGER SPORTS is gerechtigd om bij een betalingsachterstand de relatie met een deelnemer te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

3.6 BUDDIGER SPORTS is gerechtigd tarieven tussentijds te wijzigen. Leden worden minimaal 30 dagen voor een prijswijziging op de hoogte gebracht. Tariefaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (bijvoorbeeld Btw-percentage verhoging of verlaging) worden onmiddellijk doorgevoerd

3.7 BUDDIGER SPORTS kan abonnementen bevriezen indien sprake is van zwangerschap, een ernstige blessure of langdurig verblijf in het buitenland.

3.8 Terugbetaling van de rittenkaart en het TRY-traject zijn niet van toepassing.

3.9 De lessenkaart heeft een geldigheid van zes maanden beginnende bij de dag van aankoop. Een TRY-traject is drie maanden geldig beginnende bij de dag van aankoop.

4.0 De rittenkaart en de abonnementsvormen zijn persoonsgebonden. Het TRY-traject niet.

Artikel 4: Beëindigen lidmaatschap

4.1. Het lid kan zijn of haar lidmaatschap opzeggen. Dat dient te gebeuren via het sturen van een e-mail naar info@buddigersports.nl met vermelding van de reden.

Artikel 5: Risico en aansprakelijkheid

5.1 Door deel te nemen aan activiteiten van BUDDIGER SPORTS gaat u er mee akkoord dat BUDDIGER SPORTS niet aansprakelijk gesteld kan worden voor letsel, blessures of andere fysieke en psychologische klachten die tijdens of na de training zijn ontstaan door deelname.

5.2 BUDDIGER SPORTS aanvaardt tevens geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.

5.3 De deelnemer is tijdens de training niet verplicht de geadviseerde oefeningen uit te voeren. De deelnemer dient zelf in te schatten/aan te voelen of een oefening verantwoord is voor lichaam en geest.

5.4 Deelnemer is jegens BUDDIGER SPORTS aansprakelijk wanneer laatstgenoemde op wat voor manier ook schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk opgegeven instructies door BUDDIGER SPORTS aan de deelnemer. De deelnemer dient BUDDIGER SPORTS te vrijwaren voor de schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

Artikel 6: Algemene Voorwaarden en huisregels

6.1 Deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van deze ‘algemene voorwaarden’ en van de huisregels van BUDDIGER SPORTS en dient hiernaar te handelen.

6.2 De ‘algemene voorwaarden’ en de eventuele huisregels van BUDDIGER SPORTS staan op de website www.buddigersports.nl/inschrijven

6.3 BUDDIGER SPORTS zal de persoonlijke gegevens van de deelnemers bewaren. BUDDIGER SPORTS verklaart hierbij dat de gegevens niet ter inzage aan derden of verkocht zullen worden.

Artikel 7: Toepasselijk recht en geschillen

7.1 Op elke overeenkomst tussen BUDDIGER SPORTS en een deelnemer, contractpartner of wederpartij is Nederlands Recht van toepassing.

7.2 Alle geschillen tussen partijen zullen, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank van het arrondissement waarin BUDDIGER SPORTS is gevestigd.

Artikel 8: Tot slot

8.1 Door zijn inschrijving verklaart de deelnemer de inschrijf- en betalingsvoorwaarden en het bepaalde in deze algemene voorwaarden en de huisregels van BUDDIGER SPORTS te accepteren.

8.2 Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen BUDDIGER SPORTS en de deelnemer.

8.3 Bij inschrijving gaat de deelnemer akkoord met bovenstaande algemene voorwaarden.